KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU AYDINLATMA METNİ

 

Elmas Motor, olarak kişisel verilerinizin toplanması, saklanması ve gerektiğinde paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini hukuka uygun olarak korumak amacıyla gerekli güvenlik tedbirleri alınmaktadır. Bu metin, 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu hükümleri gereğince kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki paylaşma nedenleri ve kişisel haklarınız hakkında bilgi içermektedir.

Veri Sorumlusu ; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereğince kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Elmas Motor “Gökhan Elmas” tarafından metinde belirtildiği kapsamda toplanabilecek ve işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Ne Amaçla İşleneceği ; Elmas Motor tarafından, müşterileri, çalışanları, müşteri ve çalışan adayları, tedarikçileri, iş ortakları, firma ve web ziyaretçileri, vb. taraflardan temel kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri ve işlem güvenliği bilgisi, pazarlama ve satış için gerekli bilgi vb. Kişisel veri toplanabilmektedir.

Toplanan  Kişisel Verilerin Ne Amaçla Kullanılacağı ; Elmas Motor ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, size (çalışan, müşteri, hukuki taraf vb.) olan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yasal mevzuat va kanunların emrettiği yükümlülüklere uymak,

Yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri, ürün ve hizmetlerin kalitesinin arttırılmasına yönelik iletişim kurulması, kampanya, avantaj ve faydaları sunmak için iletişime geçilmesi, bilgi işlem gereksinimleri, altyapı, destek hizmetlerinin gerektirdiği şartlarda bilgi aktarımı için mevcut iletişim kanalları ile size ulaşmak,

Müşteri  memnuniyetinin  arttırılmasına  yönelik  çalışmalar,  şikayet  yönetimi,  yeni ürün,  hizmet  ve ürünler  ile  ilgili feedback çalışmaları,  siparişlerin  alınması,  ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, 3. taraflar ile lojistik işbirliği içerisinde ürünün gönderilmesi,

Müşteri/Çalışan olmanızdan kaynaklı nedenlerle sözleşmelerde yazılı olan işleri düzenleyen kanun ve mevzuatlar kapsamında size sunulacak ürün ve hizmetlerde kullanmak, resmi kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gereklerini ve Elmas Motor’un yasal yükümlülüklerini yerine getirmek,

Elmas Motor tarafından yürülmesi gereken finans, muhasebe, iletişim, insan kaynakları, pazarlama, satınalma operasyonları ile birlikte şirket içi uygulama ve hukuki yönetimleri sürdürmek, resmi kurum ve sizden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek, yanıtlamak amacıyla 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği ; Toplanan kişisel verileriniz, metinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere,

Elmas Motor’un iş ortaklarına, iştiraklarine, alt işverenlerine, İş Kanunu, Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer kanun hükümlerinin emrettiği ve izin verdiği kurum ve kuruluşlara, kanunen yetkili kılınmış kamu kurum ve kuruluşları, idari ve yasal makamlara, adli yardı makamlarına, kolluk kuvvetlerine,

Ürün ve hizmetlerin sözleşmeler kapsamında nakliye ve kurulum, montaj, servis hizmetlerinin verilebilmesi için gerekli şartlar dahilinde hizmet aldığımız, işbirliği kurduğumuz gerçek ve tüzel kişilerle, sizinle iletişim kurulabilmesi için nakliye, sevkiyat, montaj ve servis görevlilerine 6698 Sayılı Kanun’un ilgili maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplama Şekli ve Hukuki Dayanak ; Kişisel verileriniz, web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız, çağrı merkezimiz, vb. iletişim ortamları başta olmak üzere,

Elmas Motor tarafından metinde belirtilen ve yasal mevzuat çerçevesinde, sözleşmelerin ifa edilmesi ve gereklerinin yerine getirilmesi, kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, tarafınıza verilecek hizmetin gerçekleştirilmesi için, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde Elmas Motor’un menfaatleri ve kanundan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli olan sebeplerin zorunluluğu nedeniyle toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları ; Kişisel veri sahibi olarak, haklarınız ile ilgili talep ve bilgi isteminizi metinde belirtilen ve 6698 Sayılı Kanun hükümlerince düzenlenmiş yöntemler ile Elmas Motor’a iletmeniz durumunda, Elmas Motor talebinizin şekil ve şartlarına göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevabın Elmas Motor tarafından kurum içi kanallar ile temin edilelebilecek olması halinde tarafınızdan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Talebinize verilecek cevabın iletimi posta, kargo vb. maddi ödeme gerektiren kanallar ile yapılacak olması halinde ve cevap içeriğinin cd, flash bellek, hafıza kartı, vb. kayıt ortamlarında iletimi halinde ortaya çıkabilecek giderler belgelenmiş maliyeti geçmeyecek şekilde ve kâr edinimi olmadan tarafınızdan talep edilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak ;

* Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,                                                                    * Kişisel veriler işlenmişse bunlara ilişkin bilgi talep etme,

* Kişisel verilerin işlenme amacını öğrenme,                                                                          * Kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişi ve tarafları öğrenme,

* İşlenmiş kişisel verilerin amacına uygun kulllanılıp kullanılmadığını öğrenme,                      * Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,

* KVKK kapsamında yapılan işlemin, aktarılan 3. Kişi ve taraflara bildirilmesini isteme,          * İşlenen kişisel verilerin very sahibi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

* 6698 Sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun işlenmiş olmasına rağmen veri   * Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde meydana işleme sebeplerinin ortadan kalkmış olması halinde kişisel verilerinizin silinmesi veya          gelen zararın giderilmesi isteme hakkına sahiptir.

yok edilmesini isteme ve bu işlemin verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme,

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi,  6698 Sayılı Kişisel verileri Koruma Kanunu 13. Maddesi ve 30356 Sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve esasları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince, yazılı veya Kep adresi ile, e-imza, mobil imza veya Elmas Motor’a önceden kanun ve mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirilmiş ve sistemimizde kayıtlı bulunan, e-posta adresi kullanılarak Türkçe dilinde olmak üzere iletebilirsiniz. Elmas Motor’un talebinize cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı vardır.

Bilgi isteme başvurunuzda ;

* Adınız, Soyadınız (başvurunuz yazılı ise ıslak imzanız)                                                         * TC Kimlik numaranız, yabancı uyruklu iseniz uyruğunuz (pasaport no veya kimlik no)

* Tebligat yapılacak yerleşim yeri veya işyeri adresiniz                                                           * E-Posta adresiniz, telefon ve faks numaranız

* Talep ettiğiniz bilgi (konu) kısımlarının bulunması zorunlu olup, talebinize ait bilgi ve belgelerin de başvurunuza eklenmesi gerekmektedir. Yazılı olarak yaptığınız başvuruları, belgelerinizi de ekleyerek veri sorumlusu sıfatıyla “Elmas Motor Gökhan Elmas Küçük Sanayi Sitesi Site Caddesi No:21-23 Bilecik/Merkez” adresine, E-posta adresine yapmak istediğiniz başvurularınızı “gokhanelmas11@hotmail.com” adresine yapabilirsiniz. Örnek başvuru formu aşağıda verilmiştir.

Basvuru Formu Örnek